Tesisler Faaliyete Geçiş Kapasite Yıllık Üretim
İÇDAŞ ÇELİK Akışkan Yataklı EnerjiSantralleri            2005 3X135 MW 3.547.800.000 kWh
İÇDAŞ ELEKTRİK Süper Kritik Enerji Santrali            2011 600 MW 5.256.000.000 kWh
İÇDAŞ ELEKTRİK Süper Kritik Enerji Santrali            2014 600 MW 5.256.000.000 kWh
İÇDAŞ Biga Rüzgar Santralleri            2015 19X3,2 MW 210.240.000 kWh

Toplam:

   

14.270.040.000 kWh

 

                  

İÇDAŞ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Enerji üretim tesisimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden, akışkan yataklı yakma teknolojisi kullanılmaktadır. Tesisimizde ana yakıt olarak kömür, yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Kömür, stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile kazana iletilmektedir. Kömür, akışkan yataklı kazan içerisinde kireçtaşı ilavesi ile yakılmaktadır. Kazan içerisinde yanma sonucu açığa çıkan gazlar elektrostatik toz tutucu filtrelerden geçirilerek tozdan arıtılmış olarak bacaya yönlendirilmektedir. Akışkan yataklı yakma teknolojisi ile kömürün daha iyi yakılmasının yanı sıra yanma sırasında ilave edilen kireçtaşı nedeniyle SO2 emisyonu, düşük yanma sıcaklığ

sayesinde ise NOx emisyonu çevre yönünden istenilen limitlerin altında kalmaktadır.

AKIŞKAN YATAK TEKNOLOJİSİ
Akışkan yatak teknolojisi, AR-GE çalışmaları sonunda dünyada en son geliştirilen ve 1990'lı yılların başından itibaren kullanımı hızla artan temiz kömür yakma teknolojisidir. Bu teknoloji çevre dostu olması nedeniyle dünyada Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerde ve Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Tayland, Endonezya, Hindistan, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerde halen kullanılmakta olup dünyanın diğer ülkelerinde de kullanımı hızla artmaktadır.
 
Akışkan yataklı yakma sisteminde kazanın yanma bölümünde kum, kömür ve kireçtaşı alttan verilen yanma havası ile akışkanlaştırılmak suretiyle, kömür pulverize edilmesine gerek duyulmadan (0-9) mm ebatlarında kazanda yakılmaktadır.
 
Akışkan yatak teknolojisinde düşük yanma sıcaklığı (850 °C), havayla giren azotun oksitlenmesini (ısıl NOx oluşumunu) en alt seviyeye indirir. Yakıt azotundan kaynaklanan NOx emisyonu ise kademeli hava besleme tekniği ile son derece düşük seviyelere çekilebilmektedir. Sonuç olarak NOx emisyonu çok düşüktür. Pulverize kömür (PC) yakma teknolojisinde ise yüksek yanma sıcaklığı (1200 °C) nedeniyle NOx emisyonu yüksek olup ek arıtma sistemleri gerektirmektedir.
 
Pulverize (PC) kazanlardaki yüksek SO2 emisyonları kurulan ilave Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) tesisinde kireç sütü kullanılan ıslak sistemle giderilmektedir. Ancak bu yöntemde proses sonunda çevre kirliliğine neden olan atıklar oluşmaktadır. Akışkan yataklı yakma sisteminde ise kazana kömürle birlikte kireçtaşının beslenmesi sayesinde aşağıdaki reaksiyonla gazlar SO2'den arıtılır.
 
CaO + SO2 + ½ O2 —> CaSO4
 
Yanma prosesi esnasında kazandan gazla taşınan küçük tanecikler kazan çıkışındaki siklonlarda gazdan ayrılarak kazana geri beslenir. Bu şekilde toz emisyonu azalır, kömür ve kireçtaşının yakıcıda kalma süreleri uzar ve dolayısıyla yanma ve kükürt tutma performansı artar.
 
Toz emisyonları için tesisimizde son teknolojiye sahip, % 99,98 gibi yüksek verimli elektrostatik olarak çalışan 2 kanallı 5 bölümlü toplam 10 adet hücreden oluşan elektrofiltre ünitesi kurulmuştur. Fiili durumda toz emisyonları Avrupa limitlerinin çok altında gerçekleşmektedir.
 
Tesisisimizde emisyon değerleri on-line olarak elektronik ortamda sürekli ölçüm sistemi ile izlenerek kontrol edilmektedir. Bugüne kadar tesisimizde ölçülen değerler Avrupa baca gazı emisyon limit değerlerinin altında gerçekleşmiştir.
 
Akışkan yataklı santrallarda çok sayıda hava fanı ile üfleyici gerekmektedir. Bu nedenle iç ihtiyaçta tüketilen elektrik enerjisi pulverize kömürlü santrallarda tüketilen elektrik enerjisinden çok daha fazla olmaktadır. Buna rağmen Çevre Politikamız gereğince enerji tesisimizde çevre dostu ve temiz kömür yakma teknolojisi olarak kendisini ispatlamış Akışkan Yataklı Yakma Teknolojisi seçilmiştir.
 
 

Serbest Tüketici Kimdir? 

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler "Serbest Tüketici" olarak kabul edilir:
 • İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler,
 • Enerji tüketimleri, her yıl EPDK tarafından belirlenen Serbest Tüketici limitini(2019 yılı için belirlenen Serbest Tüketici limiti 1.600 kWh/yıl'dır. Bu miktar parasal olarak Aylık ortalama 80 TL / Yıllık ortalama 960 TL'ye denk gelmektedir) aşan tüm tesisler,
 • Kendi üretiminden tükettiği miktar dahil toplam elektrik enerjisi tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen otoprodüktör lisansı sahibi 
 • tüzel kişiler.
 • Bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler.
 • İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler.
Son iki paragraf kapsamında serbest tüketici niteliği kazanmış tüketicilerin gerçekleşen tüketimlerinin başvuru tarihindeki serbest tüketici limitinin altında kalması halinde, bu hususun tesbitini izleyen oniki ay boyunca tüketim miktarlarına bakılmaksızın serbest tüketici hakkından yararlanamaz. (Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.5 1 ve 2 nci şıklar)
 
Serbest Tüketici niteliği ile satın alınan elektrik enerjisinin kar amaçlı olarak tekrar satışı yapılamaz.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.5 6 ncı şık)
 
Serbest Tüketici Başvuru Prosedürü 
 
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre; Serbest tüketici kapsamına giren tüketicilerden; iletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketicilere TEİAŞ tarafından, dağıtım sistemi üzerinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüketicilere ise bir önceki takvim yılında tükettikleri toplam elektrik enerjisi miktarını içerecek şekilde bölgelerinde bulundukları dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından talep 
edilmesi halinde serbest tüketici niteliğine sahip olduklarını gösterir bir belge verilir. TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, tüketicilerin bu taleplerini başvuru tarihini izleyen on işgünü içerisinde karşılamakla yükümlüdür. (Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.6 2 nci şık)
 
Tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici ikili anlaşma yapmadan önce bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçisine belgelemek zorundadır.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.7 5 nci şık)
 
Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan tebliğe uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.5 4 nci şık)
 
Serbest Tüketiciler Kimlerden Elektrik Alabilirler?
 
Serbest Tüketicilerin enerji tedariki yapabileceği tedarikçiler aşağıdaki gibidir:
 • Otoprodüktörler,
 • Üretim Şirketleri,
 • Toptan Satış Şirketleri (TETAŞ, Özel Toptan Satış Şirketleri gibi.),
 • Perakende Satış Şirketleri,
 • Tedarikçilerin enerji/kapasite sağlayamadığı durumlarda bölgelerindeki parakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinden son kaynak anlaşmaları kapsamında enerji/kapasite alabilir.
Ayrıca; Gerçek veya tüzel kişilerin, otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir tüzel kişinin ortağı olması veya bir organize sanayi bölgesinde yer alması serbest tüketici niteliği kazanmalarından doğan tedarikçilerini seçme haklarını ortadan kaldırmaz.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.7 4 nci şık)
 
Serbest Tüketici olarak tedarikçisini seçen tüketicilerin kullandıkları elektrik enerjisinin kalitesi hiç bir şekilde değişmemektedir. Mevcut durumda elektrik enerjisi şebekeden ne şekilde alınıyorsa, tedarikçisini seçen Serbest Tüketici'de aynı şekilde almaya devam edecektir. Kalite'de değişiklik olmayacağı gibi; mevcut durumda alınmakta olan bakım,arıza,sayaç okuma gibi Elektrik Dağıtım hizmetleri, muhatap olduğunuz dağıtım şirketi(BEDAŞ,AYEDAŞ v.s.) tarafından aynı şekilde sunulmaya devam edecektir.
 
 

ENERJİ SATIŞI 

 
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde 2019 yılında gerçekleşen toplam elektrik tüketiminiz 1600 kWh'in (mevcut TEDAŞ fiyatları ile ortalama aylık 80 TL'nin) üzerinde ise Serbest Tüketici kapsamına girmektesiniz. 
Bu nedenle; elektrik enerjinizi bağlı bulunduğunuz Elektrik Dağıtım Şirketi yerine İÇDAŞ'dan daha avantajlı bir şekilde temin edebilirsiniz . Elektrik tedariğini İÇDAŞ'dan sağlamanız durumunda elde edebileceğiniz avantajları öğrenmek için doğrudan bizimle temasa geçebilir ya da aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
Birden fazla ölçüm noktanız(aboneliğiniz) olması durumunda her biri için ayrı olarak formu doldurmanız gerekmektedir.
 
İletişim
 
. Enerji Satış Destek Hattı: 444 9 423 (444 9 ICD)
 
 
. Telefon : +90 212 604 04 04 (Pbx)
 
. Enerji Pazarlama
 
. İrfan ALPAY                         Direkt: 0212 604 05 12 (Dahili No: 0512)
. İrem İŞCAN                         Direkt: 0212 604 06 11 (Dahili No: 0611)
. Ahmet ÇINAROĞLU          Direkt: 0212 604 06 24 (Dahili No: 0624)
. Dursun ALTINDAL             Direkt: 0212 604 06 19 (Dahili No: 0619)
. Hasan Şahin YILMAZ        Direkt: 0212 604 05 41 (Dahili No: 0541)
 
                  
Cari İşlemler ve Faturalama
 
. İrfan ALPAY                       Direkt: 0212 604 05 13 (Dahili No: 0513)
. Ali GÜNEŞ                         Direkt: 0212 604 06 13 (Dahili No: 0613)
. Semra KURTLUK              Direkt: 0212 604 06 18 (Dahili No: 0618)
. İlknur AKDAĞ                    Direkt: 0212 604 06 14 (Dahili No: 0614)
. Sinem TÜRKEL                 Direkt: 0212 604 06 15 (Dahili No: 0615)
. Burcu YILDIZER                Direkt: 0212 604 06 20 (Dahili No: 0620)

Enerji Ticareti

Grubumuzun faaliyette olan toplam 1.005 MW kapasiteli enerji tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, 
 
 Serbest Tüketicilere, 
 TOPTAN enerji ticareti yapan firmalara, 
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş.( TEİAŞ ) a Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasası 
kapsamında satışı yapılmaktadır.
 
Yan Hizmetler 
TEİAŞ ile imzalanmış olan Yan Hizmet sözleşmeleri kapsamında, 
Primer Frekans Kontrolü (PFK),
Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) 
kalite hizmetleri sisteme sağlanmaktadır.
 
Diğer yandan PFK hizmeti sağlama zorunluluğu olan ve bu yükümlülüğünü transfer etmek isteyen enerji üretim firmalarının yükümlülükleri de mevzuata uygun olarak, sözleşme kapsamında transfer alınarak sistemin ihtiyacı karşılanmaktadır.
 
  Enerji Ticareti
. M.Serhat CEHİZ                 Direkt: 0212 604 05 08 (Dahili No: 0508)
. Engin PEHLİVANTÜRK    Direkt: 0212 604 05 10 (Dahili No: 0510)
. İrfan ALPAY                         Direkt: 0212 604 05 13 (Dahili No: 0513)
. Özge Duran                        Direkt: 0212 604 06 10 (Dahili No: 0610)
. Sadettin Burak Akal           Direkt: 0212 604 06 23 (Dahili No: 0623)